På Förskolan Ormen finns möjligheten att framföra klagomål i tre former. Klagomålen framförs genom:
1. att lämna synpunkt, klagomål och förslag i den för ändamålet avsedda klagomålslådan märkt ”ris och ros” som är placerad i anslutning till förskolans entré. Synpunkter och klagomål kan lämnas anonymt.
2. att muntligt framföra synpunkt, klagomål och förslag till personalen eller direkt till rektorn.
3. att genom e-post framföra synpunkt, klagomål och förslag till rektorn: rektor@ormangen.se

Synpunkter och klagomål ska i första hand framföras till rektorn. I vissa fall kan det finnas skäl att direkt kontakta huvudmannen för verksamheten. Därför finns möjligheten att lämna synpunkt och/eller klagomål direkt till huvudmannen för förskolan. Det kan t.ex. handla om synpunkt och/eller klagomål avseende rektorns arbete eller frågor som av annat skäl är svår att framföra till rektorn. Denna typ av synpunkter eller klagomål kan framföras direkt till huvudmannen genom kontakt på av huvudmannen angiven e-postadress huvudman@tivoliforskolor.se

Sista steget är att kontakta utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 08-508 330 00

Complaints
On the preschool Ormen you are able to make a complaint in three different ways.
1. Put comments, complaints and suggestions in the box that is located at the preschool entrance.
2. To verbally expressing views, complaints and suggestions to staff or directly to the pre-school manager.
3. Through email submit comments, complaints and suggestions for pre-school manager, mail rektor@ormangen.se


Comments and complaints should primarily be delivered to the pre-school manager. In some cases there may be reason to contact the organizer of the activity.
Therefore, it is possible to leave the viewpoint and/or complaints directly to the head of the preschool. For example matter of point of view and/or complaints regarding the preschool manager work or issues that is otherwise difficult to convey to the pre-school manager. This kind of comments or complaints may be submitted directly to the principal by contact on the principal specified email address: huvudman@tivoliforskolor.se